گروه آموزشی الکتروتکنیک آذربایجان شرقی

(شاخه فنی و حرفه ای )